poniedziałek, 02 listopad 2015 09:03

Statut

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
STATUT
Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ l
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej zwany dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Grójec.
2. Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności sadowniczej.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 6
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedną lub kilka gmin. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
§ 7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9
Celem Stowarzyszenia jest :
l)  reprezentowanie i obrona interesów zawodowych oraz praw sadowników
2) podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i  organizacyjnych dla umocnienia polskiego sadownictwa oraz ich integracji  w obrębie  rynku Unii Europejskiej
3)  inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności w zakresie sadownictwa
4)  upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z branżą sadowniczą
5)  działania wspierające rozwój  gospodarczy branży sadowniczej w tym rozwój  przedsiębiorczości
6)  działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego
7) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami
8)  pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego
9)  działalność promująca zatrudnianie i aktywność zawodową społeczności wiejskiej
10) działanie na rzecz rozwoju i integracji wspólnot lokalnych, samorządności i społeczeństwa obywatelskiego
11) Działania promujące spożywanie owoców i zdrowe odżywianie
12) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
13) Organizowanie wypoczynku dla dzieci mieszkających na obszarach wiejskich
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu,
2. opracowywanie raportów, opinii, ocen oraz wniosków pod adresem organów przedstawicielskich oraz administracji publicznej
3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń warsztatów, kursów, pokazów
4.  współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
5. wykonywanie zadań zleconych przez samorząd terytorialny i organizacje współpracujące
6. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej
7. organizowanie, sponsoring i uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych i sportowych
8. doradztwo z zakresu ekonomiki, technologii i produkcji
9. prowadzenie międzynarodowych i krajowych projektów oraz udział w nich, a także organizacja krajowych i zagranicznych targów oraz kampanii informacyjnych i promocyjnych
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.  Członków zwyczajnych,
2.  Członków wspierających
3.  Członków honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością  Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2.  Członek wspierający obowiązany jest do płacenia składek członkowskich.
§ 15
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 16
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą terenowo do właściwego oddziału.
§ 18
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.
§ 19
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) noszenie odznaki organizacyjnej,
5)   zaskarżanie uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia, w sprawach członkowskich.
Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
§ 20
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. Składki powinny być wpłacone do końca listopada danego roku kalendarzowego bieżącego okresu rozliczeniowego.
§ 21
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo określone w § 19.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
§ 22
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału,
2)  śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
3)  skreślenie z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 3 miesiące od wyznaczonego okresu rozliczeniowego z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
4)  wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia
5)  pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała,
2. W przypadku określonym w ust. l pkt. 3 Zarząd Oddziału, a w przypadkach określonych w ust. l pkt. 4 i 5 Zarząd Główny zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 7 dni od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. l pkt.3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 23
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Prezydium zarządu Głównego,
4) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Delegaci wybierani są w proporcjach : jeden delegat na 10 członków.
Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Wybory odbywają się każdego roku a liczba delegatów uzależniona jest od wielkości składek, które wpłynęły do końca ubiegłego okresu rozliczeniowego. Liczbę delegatów w oparciu o ustaloną wielkość składek członkowskich określa Zarząd Główny.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek, co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 24
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia o ile Statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W drodze uchwały można zarządzić głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba przyłączonych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć  1/ 3 liczby pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§ 25
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)   z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni (delegaci), oraz członkowie honorowi,
2)  z głosem doradczym-członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście,
3) o terminie, miejscu i porządku obrad walnego Zebrania Członków, Prezydium Zarządu Głównego powiadamia członków /delegatów/ co najmniej na 14 dni przed terminie zebrania.
§ 26
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane corocznie nie później niż do końca czerwca.
§ 27
l. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
l)  na żądanie Prezydium,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych (delegatów).
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt.1 - 3.
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 28
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
l) w pierwszym terminie, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 29
l. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
l)   uchwalanie statutu i jego zmiany,
2)  uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3)  uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4)  wybór i odwołanie Prezesa i innych członków Zarządu, oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz ustalanie liczby wybieranych członków Zarządu Głównego.
5)  uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
6)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
7)  nadanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego,
8)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
2.  Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków winno być:
l)  zatwierdzanie bilansu za rok ubiegły ,
2)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)  udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Główny
§ 30
Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 31
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
- Prezes
- 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków,
-do 5 członków powoływanych przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa,
- Prezesi Zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia - Oddziałów.
2. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
4. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.
§ 32
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) zwołanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
2)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
8) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
9) zawieszanie czynności Zarządów Oddziałów, w przypadku gdy ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
10) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
11) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
12) zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu, w tym regulaminów Zarządów Oddziałów,
15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do  krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
17) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
18) zgłoszenie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
19) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w § 22, ust. 1 pkt. 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),
20) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
21) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
22) wybór do 5 członków Zarządu Głównego na wniosek Prezesa.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. l pkt. 8), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. l pkt. 6, 8 i 10 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. l pkt. 5, 8, 9,10 i 12 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
5. W przypadkach uzasadnionych koniecznością pilnych działań dopuszcza się podjęcie uchwał w drodze ustalenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwały podjęte w tym trybie są wprowadzane do protokołu z najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego z podaniem ich treści i wyników głosowania. Do uchwał podjętych w tym trybie stosuje się określone w § 32 ust. 4 zasady zaskarżania uchwał przy czym terminy określone w tym przepisie biegną od daty umieszczenia uchwały w protokole Zarządu Głównego.
§ 33
Zarząd Główny ma prawo powoływania i rozwiązywania stałych i problemowych komisji, zespołów, innych jednostek doradczych, określając ich zadania, oraz skład osobowy. Jednostki te mają charakter doradczy, nie są organami statutowymi Stowarzyszenia, do zakresu ich działań nie mogą wchodzić sprawy zastrzeżone statutem do kompetencji władz Stowarzyszenia.
Prezydium Zarządu Głównego
§ 34
Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 2 członków Zarządu Głównego, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 35
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika spośród kandydatów rekomendowanych przez Prezesa Zarządu Głównego.
2.  Prezes Zarządu Głównego oraz osoby, o których mowa w ust. 1 stanowią Prezydium Zarządu Głównego.
3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 36
1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna nie podlega władzom Stowarzyszenia w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą pełnić tę funkcję, jeśli wcześniej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórym podmiotami prawnymi /Dz. U. z 2001 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm./
§ 37
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.
§ 38
1.  Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)  nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w Statucie,
4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
5) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszelkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 39
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z członkami władz Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia -oddziały i ich władze
§ 40
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w §5 i §23 ust.4 statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1)  zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej do jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2)   złożenia przez zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§ 41
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust. 5
2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.
Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 42
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno być zwołane corocznie nie później niż do końca kwietnia.
§ 43
1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1)  uchwalanie programów działania oddziału,
2)  wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Oddziału, określenie liczby członków Zarządu Oddziału ich wybór i odwołanie,
3)  wybór i odwołanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia.
2.  Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału winno być:
1)  zatwierdzenie bilansu za rok ubiegły ,
2)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3)  udzielenie absolutorium członkom Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 44
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1)    z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
2)  z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia,
3)   zaproszeni goście
§ 45
1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§ 46
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1)  z własnej inicjatywy,
2)  na żądanie Zarządu Głównego,
3)  na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału,
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa W ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.
3.W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Oddziału
§ 47
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
§ 48
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz od czterech do ośmiu członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału ze swego grona wybiera dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na kwartał.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy, lub na wniosek, co najmniej trzech członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tą obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.
§ 49
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3) uchwalenie budżetu Oddziału i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
6) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 20 pkt.3, §21 ust. 1 i 2, §22 ust. 1 pkt.3,
9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
§ 50
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określi regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 51
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 52
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3)  przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej.
4)  zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
§ 53
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału, co najmniej jeden raz w roku.
§ 54
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
§ 55
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnej oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 56
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty, wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki powinny być wpłacone do końca listopada roku kalendarzowego bieżącego okresu rozliczeniowego. 50 % kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału do końca bieżącego okresu rozliczeniowego odprowadza na konto Zarządu Głównego.
4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 57
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego w tym przewodniczący lub skarbnik.
2. Statut Stowarzyszenia zakazuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2) Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4) Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 58
l.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikacji większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami).
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 59
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
Czytany 24260 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 listopad 2015 09:18

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama