REGULAMIN

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

  § l  

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia jest organem wykonawczo - zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów) oraz niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą Władz Stowarzyszenia w tym Zarządu Głównego jest miasto Grójec.

3. Zebrania Zarządu Głównego organizowane mogą być w różnych miejscowościach na terenie całego kraju, w zależności od potrzeb. Odbywają się nie rzadziej niż raz na  kwartał.  

§ 2  

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków (Delegatów).  

§ 3  

l. W skład Zarządu Głównego wchodzą:  

• Prezes  

• 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków

• Prezesi Zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia- Oddziałów   

● do 5 członków powoływanych przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa.

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród kandydatów rekomendowanych przez Prezesa: 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Prezes Zarządu Głównego oraz osoby, o których mowa w ust. 2 stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

4. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu Głównego oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

5. Kadencja Zarządu Głównego trwa cztery lata. Kadencja kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu Głównego, wybranego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) w czasie trwania kadencji, skład osobowy uzupełniony jest spośród kandydatów nie wybranych, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba przyłączonych w ten sposób członków Zarządu Głównego nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

7. Praca Zarządu Głównego opiera się na pracy społecznej.  

§ 4  

1. Zarząd Główny do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro i zatrudnić pracowników.

2. Umowy o pracę z pracownikami Biura zawiera Prezydium Zarządu Głównego.

3. Tryb pracy Biura określa Zarząd Główny uchwalając „Regulamin pracy biura”.  

§ 5  

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia - dla jego ważności, w tym również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch Członków Prezydium w tym Prezesa lub Skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy Członków Zarządu Głównego, w tym członka Prezydium.  

§ 6  

1. Zarząd Główny używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zarządu Głównego posługują się pieczątkami imiennymi: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz, Członek Zarządu.  

§ 7  

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) zwołanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i finansowych,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

8) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

9) zawieszanie czynności Zarządów Oddziałów, w przypadku gdy ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

10) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

11) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,

12) zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia,

13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu, w tym regulaminów Zarządów Oddziałów,

15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagranicznych

16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

17) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

18) zgłoszenie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,

19) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów, w sprawach określonych w § 22 ust.1 pkt oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków(zwyczajnych wspierających)

20) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

21) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

22) powołanie do 5 członków Zarządu Głównego na wniosek Prezesa.  

§ 8  

1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje na co najmniej trzy dni przed jego posiedzeniem i  obrady prowadzi Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz goście zaproszeni przez Prezesa.

3. Członkowie Zarządu Głównego biorą udział w posiedzeniach obowiązkowo. W przypadku notorycznego uchylania się od uczestnictwa w pracach Zarządu Głównego może on udzielić im nagany lub wnioskować do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) o usunięcie danego członka z Zarządu Głównego.  

§ 9  

Członkom Zarządu Głównego przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu i innych wydatków w związku z realizacją wyznaczonych zadań. Koszty te powinny być rozliczane wg obowiązujących w tym względzie przepisów prawa  

§ 10  

Z posiedzeń Zarządu Głównego sporządza się protokół. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych Członków Zarządu Głównego i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisuje Prezes Zarządu Głównego lub upoważniony przez niego członek Zarządu Głównego.  

§ 11  

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością pilnych działań dopuszcza się podjęcie uchwał w drodze ustalenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ten tryb głosowania nie może dotyczyć spraw w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia.

4. Treść uchwały podjętej w drodze głosowania jak w ust. 3 musi zostać zawarta na piśmie i potwierdzona podpisem Prezesa Zarządu lub innego prowadzącego posiedzenie.

5. Treści podejmowanych uchwał umieszcza się oddzielnie, nadaje im kolejny numer i prowadzi dla nich rejestr uchwał Zarządu Głównego.

§ 12  

1. Prezes kieruje pracami Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i kieruje realizacją przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia i zbiórkę składek członkowskich przez skarbników w poszczególnych Oddziałach i przekazywanie jej części do Zarządu Głównego, prowadzi dokumentację działalności finansowej i gospodarczej oraz rozlicza Stowarzyszenie przed Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikającego ze stosowanych przepisów prawnych, ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków (Delegatów), uchwał Zarządu Głównego oraz regulaminów.  

§ 13  

1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu Głównego lub gdy sprawa dotyczy jego osoby, członek ten wstrzymuje się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i umieszczenia tego w protokole.  

§ 14  

1. Zarząd Główny może w celu usprawnienia swoich prac może powołać Komisje Problemowe określając ich zakres działania i regulamin.

2. Przewodniczącymi Komisji Problemowych mogą być tylko członkowie Zarządu Głównego.

3. Każdy Członek Zarządu Głównego musi być członkiem co najmniej jednej Komisji Problemowej.

4. Członkami Komisji mogą być tylko członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenie.

5. Zarząd Główny i Prezydium mogą powołać pełnomocników określając ich zakres działania.

6. Pełnomocnikami mogą być także osoby spoza Stowarzyszenia.  

§ 15  

1. W przypadkach nie uregulowania niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Główny, kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w wyjątkowych sytuacjach powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

2. Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi aktualnych potrzeb Stowarzyszenia.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Zarząd Główny Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej.

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama